FR | NL | EN
👉 Plateforme de réservation et d'occupation 'My3Tilleuls'

ROI - Parc Sportif des Trois Tilleuls

Sportwarande van de Drie Linden vzw

Léopold Wienerlaa,, 60 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

Ondernemingsnummer : 0410.474.306


INTERN REGLEMENT VOOR DE SPORTWARANDE VAN DE DRIE LINDEN

EN ANNEXE INSTALLATIES

(met uitzondering van het zwembad Calypso et mini-bad waarvoor een afzonderlijk reglement bestaat)

 

Art 1.  Dit reglement is van toepassing op de terreinen en bijgebouwen van de Sport Warande van de Drie Linden. De Sport Warande van de Drie Linden wordt beheerd door de VZW Sport Warande van de Drie Linden, hierna de VZW genoemd. Alleen het bureau, de directeur of de adjunct-directeur kunnen de VZW geldig vertegenwoordigen in het kader van dit reglement.

 

Art 2.  Dit reglement is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van de Sport Warande, hetzij als gebruiker in welke hoedanigheid dan ook, hetzij als gewone bezoeker.

Dit reglement zal opgenomen worden op de website www.calypso2000.be en geafficheerd worden op verschillende plaatsen in de Sport Warande. Iedereen wordt geacht dit reglement gelezen te hebben.

Voor het zwembad Calypso 2000 en het mini-bad - onder de tribune - geldt een specifiek intern reglement.

                             

Art 3.  De toegang tot de Sport Warande is verboden voor elk voertuig zonder de uitdrukkelijke toestemming van de VZW. Fietsen zijn toegestaan in de Sport Warande en moeten worden gestald in de daarvoor bestemde ruimten. Free float scooters mogen niet geparkeerd worden in de Sport Warande. Het is verboden fietsen of scooters te gebruiken in de installaties (velden, piste, enz.).

 

Art 4.  Het gebruik en de bezetting van de installaties van het stadion en/of de bijgebouwen zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de VZW en aan de strikte naleving van het door haar opgestelde bezettingsschema. Overeenkomstig artikel 49 van het Algemeen Politiereglement is vrije bezetten van de installaties niet toegestaan, behalve gedurende de specifiek daartoe voorziene perioden. Een ieder die de installaties zonder toestemming gebruikt en weigert deze te verlaten op verzoek van het personeel of de club die de installatie heeft gehuurd, stelt zich bloot aan een boete en vervolging. De speeltuin is vrij toegankelijk volgens het eigen specifieke reglement. De Parkour-Workout ruimte is vrij toegankelijk voor individuele oefening.

 

Art 5.  De toestemming van bezetting kan ook verbonden worden met de betaling van een bijdrage in de exploitatiekosten van de voorzieningen.

 

Art 6.  Verzoeken om "permanente" bezetting, die betrekking hebben op regelmatige wekelijkse bezetting of deelname aan een officieel kampioenschap, moeten altijd zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór mei van het voorafgaande seizoen worden ingediend.

Na deze termijn en tijdens het seizoen wordt bij de reserveringen rekening gehouden met de uren die vrijkomen door de kampioenschappen van de verschillende disciplines en de geprogrammeerde wekelijkse bezettingen.

 

Art 7.  De aanvullende sportfaciliteiten zijn in principe geopend van 8.00 tot 22.00 uur. Zij zijn toegankelijk overeenkomstig de naar behoren verleende vergunningen en de door de VZW opgestelde bezettingsregeling.

Elke wijziging van dit schema valt onder de verantwoordelijkheid van de VZW, die zich het recht voorbehoudt het schema op eigen initiatief te wijzigen indien operationele of managementbehoeften dit vereisen.

 

Art 8.  De gebruiker van de installaties mag deze niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de vergunning is verleend; hij is verplicht met uitsluiting van ieder ander de hem toegewezen sportruimte te bezetten. Hij ziet er in het bijzonder op toe dat hij de sportactiviteiten van andere gebruikers niet hindert.

Hij mag niet op eigen initiatief de duur van het hem toegekende bezetting wijzigen.

 

Art 9.  De houder van een vergunning om een sportterrein te bezetten mag deze vergunning niet aan andere personen of groepen overdragen zonder toestemming van de VZW.

 

Art 10.  Elke wijziging van het schema van de activiteiten, permanent of occasioneel (reservering, annulering, verandering van dag of uur) moet ten minste vijftien dagen van tevoren bij de VZW worden aangevraagd.

De wijzigingen zullen zoveel mogelijk in het vastgestelde tijdschema worden ingepast, rekening houdend met de kalender van de andere disciplines.

De door deze wijzigingen getroffen groepen moeten alles in het werk stellen om hun activiteiten te organiseren in overeenstemming met deze wijzigingen, waarop de VZW geen invloed heeft en waarvoor zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

Art 11.                 Clubs, groepen of individuen die de lokalen en/of sportfaciliteiten gebruiken, moeten hun wettelijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekering. Zij zijn aansprakelijk in geval van ongevallen of schade van welke aard ook aan hun leden, aan gebruikers voor wie zij verantwoordelijk zijn of aan derden.

De VZW kan hen vragen een bewijs van deze verzekering voor te leggen.

 

Art 12.  De gebruiker van de installaties is steeds persoonlijk aansprakelijk tegenover derden en tegenover elke overheid of administratie, publiek of privaat.

Zij zijn in voorkomend geval verplicht taksen, belastingen, royalty's en alle andere vergoedingen die uit hun activiteiten voortvloeien, met inbegrip van de beoefening van sport, te betalen.

 

Art 13.  De personen of groepen die de lokalen en sportfaciliteiten gebruiken, zijn verantwoordelijk voor alle veroorzaakte schade, zowel aan de faciliteiten en lokalen zelf als aan de uitrusting.

De veroorzaakte schade zal volledig worden vergoed door de verantwoordelijke groep of personen, onverminderd eventuele administratieve sancties.

 

Art 14.  Clubs en groepen die gebruik maken van de sportfaciliteiten moeten een persoon aanwijzen die tegenover de VZW verantwoordelijk is voor de toepassing van dit reglement en voor de naleving van alle instructies en aanbevelingen die hen door een bevoegd persoon kunnen worden gegeven.

 

Art 15.  Toegang tot de sportruimten is alleen toegestaan aan personen wier aanwezigheid essentieel is voor het goede verloop van trainingen en wedstrijden.

Begeleidende personen, zowel leden van clubs of sportgroepen als gewone toeschouwers, moeten op de tribune of in de cafetaria blijven, of in een ruimte die voor hen van tijd tot tijd wordt gereserveerd en die in overleg met de VZW moet worden vastgesteld.

Indien begeleiders bij wijze van uitzondering in een zaal worden toegelaten, zijn zij volledig verantwoordelijk voor de club of groep die hun toegang heeft aangevraagd en moeten zij onder toezicht van deze laatste staan.

 

Art 16.  Gebruikers van de sportfaciliteiten mogen zich alleen uit- of aankleden in de daarvoor bestemde ruimten.

In geval van gelijktijdige bezetting van dezelfde kleedkamer door verschillende Clubs, moeten de verantwoordelijken de kleding van hun leden groeperen om de installatie van de andere sporters te vergemakkelijken.

 

Art 17.  Elke groep is, via de door haar aangewezen afgevaardigde, verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de kleedkamers (mannen, vrouwen), de douches en de naleving van dit reglement door de "bezoekende" clubs of groepen.

 

Art 18.  De vergunning om de sportlokalen te gebruiken houdt in dat de delen van de kleedkamers en de douches volgens de bezettingstabel mogen worden gebruikt, en dit gedurende de strikt noodzakelijke tijd, dat wil zeggen maximaal een half uur vóór en een half uur na de duur van de activiteit.

 

Art 19.  De gebruikers van de sportinstallaties moeten ervoor zorgen dat zij de activiteiten van andere personen of gebruikersgroepen niet verstoren; daartoe mogen zij alleen de hun toegewezen sportruimte gebruiken en moeten zij hun eigen activiteiten op de geplande tijdstippen beginnen en eindigen, met inbegrip van het plaatsen en verwijderen van materiaal.

Tevens zien zij erop toe dat de kleedkamers en douches binnen de in artikel 18 genoemde termijnen worden ontruimd.

 

Art 20.  Personen, spelers of toeschouwers, die door hun gedrag de goede orde of de goede werking van het "Sport Warande" zouden schaden of de hun gedane reglementen en aanbevelingen niet zouden naleven, kunnen worden uitgesloten en de toegang tot de installaties van de Sport Warande kan tijdelijk of definitief worden verboden.

 

Art 21.  De gebruikers van de sportinstallaties moeten volgens de gegeven instructies overgaan tot de installatie, demontage en opslag, op de daarvoor bestemde plaatsen, van de uitrusting die zij nodig hebben. Deze verrichtingen moeten worden uitgevoerd binnen de aan de club toegewezen tijd en zonder het einde van de activiteit te overschrijden. Zij onthouden zich van het gebruiken, verplaatsen of beschadigen van materiaal en uitrusting die door andere gebruikers worden gebruikt.

De gedelegeerde van de club of de groep moet toezien op het goede verloop van deze werkzaamheden en erop toezien dat het materiaal niet over de grond wordt geduwd of gesleept om schade aan de ondergrond te voorkomen.

De contragewichten moeten worden geïnstalleerd voordat mobiele voetbaldoelen worden gebruikt.

 

Art 22.  De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de netheid en rust van de Sport Warande. Aan het einde van elke activiteit zijn de clubs verplicht het op de installatie aanwezige afval te verzamelen. Indien dit niet gebeurt, kan een boete van 50 euro worden opgelegd.

 

Art 23.  Het afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd. Elke geluidsoverlast, vervuiling, agressief gedrag tegenover andere gebruikers of het personeel van de VZW, elke schade aan de installaties of de vegetatie kan leiden tot een forfaitaire boete van 50 € en een eventuele gerechtelijke procedure voor de kosten van de herstelling of vervanging.

 

Art 24.  Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de VZW is het uitzenden van versterkt geluid op het gehele site verboden.

 

Art 25.  Honden moeten op de hele site aangelijnd zijn. Honden zijn niet toegestaan op de installaties.

 

Art 26.  Roken is verboden in de gebouwen en op de sportterreinen.

 

Art 27.  De gebruikers moeten de faciliteiten op een redelijke manier gebruiken. Het water- en energieverbruik wordt tot het strikte minimum beperkt.

 

Art 28.  Om ongevallen en snelle achteruitgang van de uitrusting en het materiaal te voorkomen, worden alle gebruikers verzocht de VZW zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele defecten aan de uitrusting.

 

Art 29.  Alle apparatuur die door de gebruikers in de sportzalen wordt gebracht, gebeurt op eigen risico en na voorafgaande toestemming. Indien deze apparatuur permanent in de lokalen aanwezig en normaal toegankelijk blijft, staat zij ter beschikking van elke potentiële gebruiker.

 

Art 30.  De sportgroepen die de sportinstallaties mogen gebruiken, mogen ook een toegangsprijs vragen ter gelegenheid van officiële bijeenkomsten of evenementen die zij organiseren.

 

Art 31.  Gebeurtenissen met een uitzonderlijk karakter worden in elk geval speciaal onderzocht door de VZW.

 

Art 32.  Het gebruik van de sportfaciliteiten door niet-georganiseerde individuele sporters kan door de VZW worden toegestaan volgens het bedrag van de vastgestelde gebruiksvergoeding.

 

Art 33.  De VZW wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen of uitrusting van clubs, groepen of personen die de installaties gebruiken.

 

Art 34.  Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de VZW is elke affichering, zelfs tijdelijk, op de Sport Warande verboden. Er worden echter verschillende afficheringsborden ter beschikking gesteld van clubs en gebruikers.

Er is geen voorafgaande toestemming voor affichering op deze borden nodig, maar de VZW behoudt zich het recht voor om de advertenties die zij ongepast acht te verwijderen.

 

Art 35.  Locatie van de AED's (Automatische Externe Defibrillator): in het midden van de hoofdtribune van het stadion op de begane grond aan de kant van de atletiekbaan en in de toegangssluis van de sporthal.

 

Art 36.  De huurders worden ervan op de hoogte gebracht dat de kantines en drankgelegenheden de enige zijn die in de Sport Warande van de Drie Linden drank en voedsel mogen verkopen. In geval van toernooien, wedstrijden, evenementen of feesten wordt de verantwoordelijke voor het evenement verzocht contact op te nemen met de beheerders van de kantine en de drankgelegenheid van het stadion.

 

Art 37.  Eventuele klachten moeten worden gericht aan het Uitvoerend Comité van de VZW.

 

Art 38.  In overeenstemming met de statuten worden de clubs die de Sport Warande van de Drie Linden huren tweemaal per jaar bijeengebracht in een gebruikersraad. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door de VZW en zullen bij voorkeur worden gehouden in het Sport Warande van de Drie Linden.

 

Art 39.  Deontologie van de sportethiek

Alle leden zijn verplicht de hieronder gepubliceerde Deontologie van de sportethiek van de Franse Gemeenschap na te leven:

Respecteer de regels en probeer ze nooit te breken.

Anderen respecteren als zichzelf en zich onthouden van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras, nationaliteit of afkomst, seksuele geaardheid, sociale afkomst, publieke opinie, handicap of godsdienst.

Respecteer de scheidsrechters en accepteer hun beslissingen, zonder ooit hun integriteit in twijfel te trekken.

Respecteer de ter beschikking gestelde apparatuur.

Vermijd vijandigheid en agressie in iemands handelingen, woorden of geschriften.

Blijf waardig in de overwinning en in de nederlaag, aanvaard de overwinning met bescheidenheid en probeer de tegenstander niet belachelijk te maken.

Erken de superioriteit van de tegenstander.

Weiger te winnen met illegale middelen of door vals te spelen, gebruik geen trucs om succes te behalen, respecteer het adagium "een gezonde geest in een gezond lichaam".

Vrijgevigheid, zelfopoffering, wederzijds begrip en zelfs nederigheid zijn even deugdzaam als de wil om te winnen. Sport moet worden beschouwd als een school voor solidariteit en zelfbeheersing.

 

Art 40. 

De huidige versie van het Huishoudelijk Reglement, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VZW op xx januari 2023, annuleert en vervangt de vorige.

Elk geschil of geval waarin deze regels niet voorzien zal worden onderzocht en beslist door de Raad van Bestuur van de VZW.

 

 

 

 

Serge Verulpen                                                                                                         Jean-François de Le Hoye

Secretaris                                                                                                                   Voorzitter

 

Haut de la page